Butlletins, fulletons, etc.

Butlletins fulletons i formats impresos | La Selva Comunica Els formats impresos continuen essent molt importants i gaudint de molta influència entre els seus destinataris. La Selva comunica té molta experiència en la realització molts productes comunicatius impresos com ara butlletins, fulletons, díptics, tríptics, etc.

En aquests casos, la coordinació amb el client al llarg de tot el procés també és clau per assegurar que el resultat final és justament l’esperat.